Koncepcja pracy

PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 18 stycznia 2017 22:19

Podstawa prawna

Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawie o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, Statucie Przedszkola, Rozporządzenia MEN z dnia 7 października 2009 r w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U,Nr 168, poz. 1324)

Źródła opracowania koncepcji:

Punktem wyjścia do opracowania koncepcji były wymagania wobec edukacji przedszkolnej stanowiące załącznik do rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego oraz samoocena dokonana w oparciu o obserwacje, analizę dokumentów i wywiady.

Rola nauczyciela  – wychowawcy

Nauczyciel:
ma obowiązek materialnego porządku (pielęgnuje otoczenie, tak by było ono czyste i uporządkowane, uczy korzystać z pomocy dydaktycznych, jest aktywny, kiedy zaznajamia dziecko z otoczeniem, a pasywny, kiedy to zaznajomienie nastąpiło, obserwuje dzieci, aby ich siły nie marnowały się na szukanie pomocy lub prośby o pomoc, spieszy z pomocą tam, gdzie jest potrzebny, słucha i odpowiada, kiedy jest do tego zapraszany, ma respektować dziecko pracujące bez przerywania mu, akceptuje dziecko, które popełniło błąd, nie przymusza dziecka do działania kiedy ono wypoczywa lub obserwuje pracę innych,

Wizja dziecka w naszym przedszkolu

Dziecko jest: ciekawe świata, ufne w stosunku do nauczycieli, radosne, aktywnie uczestniczące w życiu przedszkola, twórcze i samodzielne w działalności zabawowej i edukacyjnej podejmowanej na rzecz własnego rozwoju, uczciwe i prawdomówne, odpowiedzialne i obowiązkowe, kulturalne i tolerancyjne, świadome zagrożeń.

Model absolwenta:

Dziecko kończące przedszkole:
potrafi dobrze funkcjonować w roli ucznia,
wykazuje:
- motywację do uczenia się i do wysiłku intelektualnego,
- zainteresowanie treściami nauczania, chęć poznawania czegoś nowego,
- umiejętność przyswajania nowych pojęć, logicznego myślenia, korzystania z posiadanych wiadomości,                 uważnego słuchania,
- umiejętność koncentracji, pracy przez dłuższy czas, wytrwałość,
- umiejętność współpracy w grupie
- umiejętność radzenia sobie z trudnościami
- tolerancję wobec innych, odmiennych postaw, przekonań
- samodzielność,
- odporność na stres (sytuacje problemowe, konflikty z kolegami)
posiada:
-zdolność do obdarzania innych uwagą i porozumiewania się w zrozumiały dla nich sposób
-wyobrażenie o obowiązkach wynikających z roli ucznia
-podstawowa wiedzę o świecie;
umie:
- cieszyć się z własnych osiągnięć i odczuwać satysfakcję, gdy samodzielnie wykona zadanie,


rozumie, zna, przestrzega:
- prawa dziecka i respektuje prawa innych ludzi,
-zasady bezpieczeństwa, zasad higieny, dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną
- zasady kultury współżycia, postępowania,
- kulturę i dziedzictwo własnego regionu, symbole narodowe,
- potrzebę szanowania przyrody i środowiska;
nie obawia się:
- występować publicznie – reprezentować grupę, przedszkole,
- chwalić się swoimi pomysłami, osiągnięciami, sukcesami,
- wykazywać inicjatywy w działaniu,
- wyrażania swoich uczuć;

Dziecko ma prawo do:
życia i rozwoju,
swobody myśli, sumienia i wyznania,
aktywnej, serdecznej miłości i ciepła,
spokoju i samotności, gdy tego chce,
odseparowania się jako osoba również od dorosłych lub innych dzieci,
snu lub wypoczynku, jeśli jest zmęczone,
indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa tego rozwoju,
pomocy i ochrony przy pokonywaniu przeżyć wywołanych przemocą,
wypowiedzi i aktywnej dyskusji z dorosłymi i dziećmi,
wspólnoty i solidarności w grupie,
aktywnego kształtowania kontaktów socjalnych i otrzymania w tym pomocy,
zabawy i wyboru towarzyszy zabaw,
pomocy ze strony dorosłych i kontaktów z nimi na zasadzie równouprawnienia,
nauki, informacji,
badania i eksperymentowania,
nauki, jak podchodzić do niebezpieczeństw,
oświadczenia konsekwencji swojego zachowania, zdrowego żywienia

 

Cele główne

I. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej.

 • Przedszkole osiąga cele zgodne z polityką oświatową państwa.
 • Przedszkole doskonali efekty swojej pracy.
 • Efektywna współpraca z rodzicami wpływa na jakość pracy przedszkola.
 • II. Procesy zachodzące w przedszkolu.
 • Procesy zachodzące w przedszkolu służą realizacji przyjętej w przedszkolu koncepcji pracy.
 • W przedszkolu dba się o prawidłowy przebieg i doskonalenie procesów edukacyjnych.
 • III. Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym.
 • Przedszkole jest integralnym elementem środowiska, w którym działa.
 • Przedszkole współpracuje ze środowiskiem na rzecz rozwoju własnego i lokalnego.
 • Przedszkole racjonalnie wykorzystuje warunki, w których działa.
 1. IV Zarządzanie przedszkolem.
 • Zarządzanie zapewnia funkcjonowanie przedszkola zgodnie z przyjętą koncepcją rozwoju.

 

Cele szczegółowe

 • Realizacja założeń reformy oświatowej.
 • Zapewnianie funkcji opiekuńczych, wychowawczych i kształcących, a także możliwości wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do potrzeb rozwojowych dzieci.
 • Dbanie o wysoki poziom pracy wychowawczo-kształcącej, a także atrakcyjną ofertę edukacyjną.
 • Realizacja programu wychowawczego uwzględniającego system wzmacniania pozytywnych zachowań dzieci.
 • Wykorzystywanie nowatorskiego i twórczego stylu pracy kadry pedagogicznej.
 • Realizacja programów autorskich uwzględniających edukację kulinarną, zdrowotną, patriotyczną i europejską.
 • Promowanie zdrowego stylu życia dziecka w domu i w przedszkolu – realizacja programu profilaktycznego.
 • Ścisła współpraca z rodzicami, jako współpartnerami w procesie edukacji i wychowania dzieci.
 • Skuteczne informowanie rodziców o postępach edukacyjnych dziecka.
 • Współpraca z lokalnymi placówkami oświatowymi, organizacjami i instytucjami działającymi na terenie miasta,
 • Promowanie znaczenia edukacji przedszkolnej dla rozwoju społeczności.

 

Kryteria sukcesu

 • Wzrost bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego dzieci.
 • Wzbogacenie oferty edukacyjnej przedszkola.
 • Wzrost skuteczności pracy nauczycieli.
 • Upowszechnienie i akceptacja praw dziecka.
 • Zwiększenie integracji rodziny z przedszkolem.
 • Poprawa stanu przedszkolnego ogrodu i terenu wokół budynku.
 • Realizacja autorskich programów edukacyjnych, profilaktycznego i wychowawczego.
 • Zacieśnienie współpracy z instytucjami wspomagającymi przedszkole. Wprowadzenie skutecznego systemu diagnozowania dzieci oraz ich potrzeb rozwojowych.
 • Upowszechnienie wiedzy o działalności przedszkola w środowisku.
 • Liczny udział dzieci w konkursach, turniejach itp.
 • Zmodernizowanie bazy przedszkola, wzbogacenie o nowoczesne pomoce dydaktyczne, księgozbiór, płytotekę, materiały metodyczne i inne media
 • Poprawa stanu przedszkolnego ogrodu i terenu wokół budynku.
 • Prowadzenie skutecznej polityki kadrowej.
 • Wzrost zadowolenia nauczycieli z dobrze spełnionego obowiązku i motywacji w dążeniu do osiągnięcia sukcesu.

 

Sposoby motywacji dzieci:

Stosowane nagrody:

- pochwała indywidualna,

- pochwała przed całą grupą,

- pochwała przed rodzicami,

- oklaski,

- emblematy,

- przydział funkcji.

 

Stosowane kary:

- brak nagrody,

- upomnienie ustne,

- czasowe odebranie przydzielonej funkcji,

- chwilowe odsunięcie dziecka od zabawy,

- poinformowanie rodziców o zachowaniu.

 

Sposoby diagnozowania osiągnięć dzieci:

- przeprowadzenie diagnozy wstępnej, śródrocznej i końcowej

- szczegółowe rozpoznanie sytuacji dziecka, bieżące monitorowanie, dokumentowanie wyników, wspomaganie rozwoju,

- informowanie rodziców o stanie rozwoju dziecka po diagnozie wstępnej, śródrocznej  końcowej

- półroczna ocena realizacji założonych celów i zadań,  analiza, wnioski do dalszej pracy,

- bieżące wspieranie rozwoju dzieci, praca według indywidualnego programu, dokumentowanie wyników obserwacji,

- przeprowadzenie diagnozy końcowej, wnioski do dalszej pracy.

 

Badanie osiągnięć dzieci w przedszkolu odbywa się na podstawie:

 • prezentacji dokonań dzieci (występy, wystawy),
 • teczek prac i innych dokumentów,
 • arkuszy obserwacji rozwoju dziecka,
 • materiałów reportażowych (zdjęcia, filmy itp.)
 • rozmów.

Sposoby monitorowania osiągnięć nauczycieli:

Nauczyciele stosują ewaluację własnej pracy (samoocenę), jak również zostają poddani ocenie przez dyrektora i rodziców. Badania osiągnięć nauczycieli dokonuje się na podstawie:

 • ankiet,
 • rozmów z nauczycielami, rodzicami,
 • obserwacji zajęć
 • obserwacji prezentowanych przez dzieci umiejętności, wiedzy i postaw,
 • arkuszy oceny pracy nauczyciela i samooceny nauczyciela,
 • innych dokumentów obrazujących pracę nauczyciela.

Wyniki badania osiągnięć dzieci, nauczycieli, jak również ocena jakości pracy przedszkola omawiane są na Radach Pedagogicznych analityczno-oceniających odbywających się co pół roku.

 

Sposoby informowania rodziców o postępach edukacyjnych dzieci:

 • nauczyciele na początku roku szkolnego informują rodziców o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania
  i wychowania,
 • nauczyciele zobowiązani są do gromadzenia informacji o dziecku i dokumentowania jego rozwoju w sposób przyjęty w przedszkolu,
 • informacje o dziecku zawarte są w arkuszach obserwacyjnych, diagnostycznych, innych dokumentach zbieranych przez nauczycieli,
 • rodzice o postępach edukacyjnych swoich dzieci dowiadują się na zebraniach ogólnych, w trakcie indywidualnych rozmów podejmowanych z inicjatywy nauczyciela lub rodzica,
 • na życzenie rodzica nauczyciel może napisać opinię o aktualnym stanie rozwoju dziecka,
 • informację o stanie rozwoju dziecka rodzice otrzymują dwa razy w roku – po przeprowadzeniu diagnozy wstępnej i końcowej.
 • nauczyciele przekazują informację rodzicom o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Informację wydaję się w terminie do końca kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko ma obowiązek albo może rozpocząć naukę w szkole podstawowej.

 

Zasady pracy

Zasady pracy w przedszkolu zapewniają podmiotowe traktowanie dziecka, są nimi:
1.Zasada indywidualizacji
2.Zasada integracji
3.Zasada wolności i swobody działania
4.Zaspakajanie potrzeb dziecka
5.Zasada aktywności
6.Organizowania życia społecznego

 

Metody

Aby zrealizować obowiązujące treści programowe, wykorzystywane będą metody aktywne, problemowe, twórcze oraz tradycyjne. Wszystkie metody pracy z dzieckiem uwzględniają podstawową formę jego aktywności, tj. zabawę. Organizacja pracy nauczyciela z wykorzystaniem ww. metod uwzględniać będzie wielostronny rozwój dziecka.

metoda prof. E.Gruszczyk-Kolczyńskiej- dziecięca matematyka,
Ruch Rozwijajacy Weroniki Sherbone
opowieść ruchowa
gimnastyka ekspresyjna
gimnastyka rytmiczna
pedagogika zabawy
gimnastyka mózgu
Metoda dobrego startu
relaksacja
bajkoterapia
zabawy paluszkowe

Nauczyciele realizować będą w grupach: Program Wychowawczy, Program profilaktyczny, Program autorski „ Smacznie zdrowo, kolorowo, czyli edukacja kulinarna w przedszkolu” – Akademia Młałego Kucharza, program zajęć muzyczno – rytmicznych, projekt edukacyjny „Przedszkole bez zabawek”

Codzienne planowanie pracy pedagogicznej uwzględnia:
nasze cele wychowania i nauczania
działania zorientowane na dziecko,
aktualne pory roku,
święta i uroczystości
tradycje przedszkola (kalendarz imprez)

Formy pracy

praca indywidualna
praca w małych zespołach
praca z całą grupą
„otwarte drzwi”
zabawy

Kierownictwo placówki

Rolę kierowniczą placówki oświatowej – przedszkola pełni DYREKTOR, który:

sprawuje nadzór pedagogiczny,
przewodniczy Radzie Pedagogicznej.
pełni rolę pracodawcy,
organizuje pracę nauczycieli,
inspiruje nauczycieli do działania,
kieruje działalnością przedszkola,
Na wniosek dyrektora jest w przedszkolu utworzone stanowisko WICEDYREKTORA, który:

zastępuje dyrektora w zakresie, do jakiego został upoważniony
wykonuje zadania zgodnie z ustalonym podziałem kompetencji pomiędzy nim a dyrektorem określonych w statucie

Podział kompetencji

Zadania dodatkowe o szerszym zasięgu dla nauczycieli:

 • protokolant Rad Pedagogicznych,
 • współpraca z PPP
 • współpraca z biblioteką
 • prowadzenie strony internetowej przedszkola
 • badanie losów absolwentów
 • promocja przedszkola
 • dekoracja placówki
 • organizacja wycieczek
 • święta z udziałem dzieci
 • współpraca z innymi instytucjami
 • współpraca zespołu pedagogicznego: tworzenie zespołów zadaniowych, tworzenie rocznych programów pracy, ankiety, arkusze diagnostyczne, raporty, diagnozy, monitoring procesów zachodzących w przedszkolu, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem

Sposoby współpracy z rodziną dziecka

Cele:

dążenie do jednolitości oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych przedszkola i środowiska rodzinnego
wszechstronny rozwój dziecka
nawiązanie dobrego kontaktu z rodzicami
zapoznanie rodziców z realizowanymi w przedszkolu planami, programami pracy
przekazanie wiedzy na temat funkcjonowania dziecka w przedszkolu
przekazanie informacji o stanie gotowości szkolnej dziecka
przekazywanie porad i wskazówek od nauczycieli i specjalistów w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy
wzmacnianie więzi rodzinnych i relacji międzypokoleniowych,
włączenie rodziców dzieci do życia grupy i przedszkola,
zaangażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola,
podnoszenie świadomości edukacyjnej rodziców poprzez szkolenia,
ukazanie przedszkola jako placówki aktywnej, realizującej oczekiwania rodziców,
promowanie placówki w środowisku lokalnym.

Formy współpracy z rodzicami:

zebrania ogólne z rodzicami oraz Radą Rodziców,
zebrania grupowe,
zajęcia adaptacyjne dla nowo przyjętych dzieci,
konsultacje indywidualne,
prowadzenie kącika dla rodziców (informacje, eksponowanie prac,),
organizacja dni otwartych i zajęć otwartych dla rodziców,
organizacja szkoleń, warsztatów integracyjnych dla rodziców,
organizacja uroczystości, koncertów, inscenizacji, konkursów,
włączenie rodziców do organizacji imprez kalendarzowych, przedszkolnych,
konkursy, wycieczki,
angażowanie rodziców w pracę na rzecz przedszkola i poszczególnych grup.

Sposoby współpracy ze środowiskiem lokalnym
a) Współpraca z innymi przedszkolami i szkołami:

przedszkolaki uczestniczą w przeglądach, konkursach, festiwalach wspólnie z innymi przedszkolami,
zapraszanie koleżanek z innych placówek w celu prezentowania pracy, szkolenia, warsztatów i wymiany doświadczeń,
uczestniczenie w lekcjach prowadzonych w klasach pierwszych szkół podstawowych,
badanie losów absolwentów,

b) Współpraca z innymi instytucjami:

Urzędem Miasta (akcje, konkursy, sprawy organizacyjne),
Komendą Miejską Policji- bezpieczeństwo, profilaktyka, prewencja
Strażą Pożarną- bezpieczeństwo,
Biblioteka, uczestnictwo w życiu kulturalnym miasta
Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną,
Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
SANEPIDem
Sponsorzy

 

Promocja placówki

Działania promocyjne obejmują:

prezentowanie życzliwej postawy wobec klientów,
dbałość o dobrą opinię placówki w środowisku lokalnym,
popularyzowanie wychowania przedszkolnego,
prowadzenie strony internetowej,
organizacja uroczystości ,
zabieganie o notatki w prasie,
prezentacja w lokalnych mediach,
dbałość o estetykę otoczenia wewnątrz i na zewnątrz budynku,
upowszechnianie informacji o przedszkolu

 

DALSZA PRACA NAD NASZĄ KONCEPCJĄ:

Każdy pracownik pedagogiczny otrzymuje egzemplarz Koncepcji, żeby z nią pracować zmiany w tekście będą nanoszone na zebraniach Rady Pedagogicznej.


Każdy nowy pracownik otrzymuje egzemplarz Koncepcji, raz w roku podjęta będzie dyskusja w celu poprawek, innowacji i niedostatków.


Rodzice zostaną zapoznani z Koncepcją na zebraniach grupowych, nauczyciele pozyskają informacje o akceptacji przez jawne głosowanie.

Poprawiony ( niedziela, 22 stycznia 2017 10:15 )
 
free pokereverest poker revie